Δημιουργείται Ενιαία Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα (Περίοδος 20/09/2019-27/09/2019)
September 26, 2019
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 5% ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
October 8, 2019
Show all

Δημιουργείται Ενιαία Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Tη σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για τον τομέα των Ασφαλίσεων και των Συνταξιοδοτικών Ταμείων, η οποία θα είναι ανεξάρτητη και θα λειτουργεί στα πρότυπα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Η ανάγκη για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση προέκυψε από τις συστάσεις της μελέτης για την ενοποίηση και ενδυνάμωση της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών που έλαβε μορφή Έκθεσης που διενεργήθηκε από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων καθώς και από την αντίστοιχη Ισπανική αρχή.

Η συνάφεια των θεμάτων υποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αρμόδια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία ασχολείται και με τα δύο θέματα. 
Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η ενίσχυση της εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών με τη δημιουργία νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής.

Προς υλοποίηση της πιο πάνω μεταρρύθμισης ετοιμάστηκαν τα ακόλουθα νομοσχέδια:

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της  Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου Nόμος του 2019»
 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής ασφαλιστικών εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Η Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ) προτείνεται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα κατέχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε νόμο ή/και κανονιστική διοικητική πράξη στον Έφορο Ασφαλίσεων και/ή στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. 

Ειδικότερα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων –   
καθορίζονται οι σκοποί της Αρχής
καθορίζονται τα όργανα της Αρχής και αρμοδιότητες τους
καθορίζονται τα έσοδα της Αρχής
προβλέπεται η σύσταση και αρμοδιότητες των Ειδικών Συμβουλευτικών  Επιτροπών (Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφαλίσεων και Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικών Συντάξεων).

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του2019»
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συνοχή της νομοθεσίας με το νομοσχέδιο (α) που ρυθμίζει τη σύσταση της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ). Στη βάση του νομοσχεδίου (α) όλες οι εξουσίες που ασκούνται σήμερα δυνάμει του υφιστάμενου βασικού νόμου από τον Έφορο Ασφαλίσεων θα διαβιβαστούν στην ΑΑΕΣΚ. 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συνοχή της νομοθεσίας με το νομοσχέδιο (α) που ρυθμίζει τη σύσταση της Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Κύπρου (ΑΑΕΣΚ). Στη βάση του νομοσχεδίου (α) όλες οι εξουσίες που ασκούνται σήμερα δυνάμει του υφιστάμενου βασικού νόμου από τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών θα διαβιβαστούν στην ΑΑΕΣΚ.

inbusinessnews.reporter.com.cy